loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
วันที่ 3 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/296435606_3134034470195929_2890871621740815288_n.jpg

3-4 สิงหาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางกัญญา ไชยพรหม หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยได้ดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี โดยมีนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.