loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กร (วิถีวัฒโนทัย) ประจำปี 2565
วันที่ 3 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/291641364_3111009099165133_5624643455549002699_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางวัฒนธรรมองค์กร (วิถีวัฒโนทัย) ประจำปี 2565 โดยนางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการบำนาญและอดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2.นายเกษม เนตรศักดิ์เกษม ข้าราชการบำนาญและอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3.นายอนันต์ สุวรรณคะโต ข้าราชการบำนาญและอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 4.นางสุพิน อินทรรักษ์ ข้าราชการบำนาญและอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณะครูผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน มีกิจกรรมที่เน้นความรักความสามัคคี เชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน(วิถีคน) เติมกำลังใจให้น้อง(วิถีงาน)และสานสายใยวิถีวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดการพัฒนาเจตคติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพครู และวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำพาให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.