loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมตะลุยดินแดนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 5 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/t2.jpg

กิจกรรมตะลุยดินแดนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐานได้แก่ ฐานวิชาฟิสิกส์ ฐานวิชาเคมี ฐานวิชาชีววิทยา และฐานวิชาคณิตศาสตร์ โดยในการจัดกิจกรรมจะเน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.