loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ ว PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 2 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/373625249_625826009682969_8626760003370106877_n.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าตามหลักเกณฑ์ ว PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี โดย มีนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่
1. นางฐิติพร ไขแสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีหัวข้อในการอบรม ดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินวิทยฐานะ (ว9 PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA และแนวทางการวัดผลและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA ประจำปีการศึกษา 2566 และแนวทางการจัดทำคลิปวิดีโอความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.