loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
วันที่ 30 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421854985_122131402208089568_4240741158230200458_n.jpg

วันที่ 30 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และ นายปฏิภาณ รุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศ สังกัด สพม.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด และคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และตระหนักถึงคุณลักษณะ 5 ประการดังกล่าวมาข้างต้น
ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.