loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/368229335_619236267008610_4682015868619779029_n.jpg

8-18 สิงหาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายในโรงเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องประชุมดอกปีบ และวันที่ 18 สิงหาคม 2566 พิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะฯ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย วรรณมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการและอ่านคำถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เสร็จพิธีมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมโดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนได้รับความสนใจกับนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.