loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
วันที่ 10 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424619854_122133544196089568_1214341249647088814_n.jpg

9-10 ก.พ 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ และนางสุพิชชา บุญยืด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนดำเนินโครงงาน “ห้าประตูสี่แจ่ง“ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมรุ่นเยาว์เพื่อสังคมวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.