loading

กิจกรรมของโรงเรียน

"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมวันอาเซียน Quiz ประจำปีงบประมาณ 2565"
วันที่ 9 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/297695835_3139287136337329_114973176715849653_n.jpg

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.20 - 16.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตาม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมวันอาเซียน Quiz ประจำปีงบประมาณ 2565" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเป็นพลเมืองอาเซียน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีรายการการแข่งขันหลายรายการ ดังนี้การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 29 คน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.