loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GPG สร้างสังคมไร้ควัน (Smoke FREE Future)
วันที่ 18 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424605080_122135164844089568_2741789185656039604_n.jpg

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567: นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ GPG สร้างสังคมไร้ควัน (Smoke FREE Future) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านบุหรี่ พร้อมกำลังใจจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดลำพูน-เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายหัสดิน สติปัญญาเลิศ และนางพิชญดา เรืองจิตร์ บรรยาย หัวข้อ “บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และยาสูบ” และนายคำรณ สุขใส หัวหน้างานห้องเรียนสีขาว บรรยาย หัวข้อ “ ปัญหาบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และยาสูบในปัจจุบัน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนผู้ดำเนินโครงการย่อย และเยาวชนแกนนำนักเรียน กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การลดละเลิกสูบบุหรี่และยาสูบ เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และยาสูบ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.