loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ชั้นม.5 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
วันที่ 22 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/406045150_122117806718089568_428130584413343746_n.jpg

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและงานระดับชั้นม.5 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 464 คน นำโดยนางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ หัวหน้าระดับชั้นม.5 และคณะครูระดับชั้น ม.5
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร พระครูโสภณปริยัติและคณะ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนและความรู้แก่นักเรียน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.