loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-02/329310744_1246112889349928_5763095877147715152_n.jpg

วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 : งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบโครงสร้างกระดูก anatomy ของสัตว์ทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในของสัตว์ทดลอง โดยเน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.