loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ของผู้เรียนด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษา
วันที่ 29 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/372813952_624160079849562_3140953078182962857_n.jpg

29 สิงหาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ของผู้เรียนด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ด้านศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม โดยมีนายจิราทัศน์ เนธิบุตร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการนำหลักธรรมมาปรับใช้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เกิดประสบการณ์ความรู้ด้านศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดกับผู้เรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.