loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 18 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/419229430_122128818080089568_140945886758041552_n.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน โดยเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สัญจร เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้ชี้แจงข้อราชการ ตามระเบียบวาระการประชุม และในภาคบ่าย มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ การประชุมผู้บริหารจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สาขาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.