loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากงานสอน (งานพิเศษ) และการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ทั้ง 10 งาน
วันที่ 6 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/297583584_3135435820055794_35032311775545551_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารงานอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากงานสอน (งานพิเศษ) และการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริหารงานอำนวยการ ทั้ง 10 งาน ประกอบด้วย งานธุรการสารบรรณโรงเรียน (วพ.06/3), งานสำนักงานผู้อำนวยการ (วพ.06/4), งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วพ.06/5), งานพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน (วพ.06/6), งานพิพิธภัณฑ์บ้านพักครูใหญ่ (วพ.06/7), งานปฏิคมโรงเรียน (วพ.06/8), งานชุมชมสัมพันธ์ (วพ.06/9), งานยานพาหนะโรงเรียนและพนักงานขับรถ (วพ.06/10), งานโครงการพิเศษ “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” (วพ.06/11) และงานโครงการพิเศษ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” (วพ.06/12) เป็นต้น
นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ได้ชี้แจง ติดตาม พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ โดยให้ปฏิบัติงานอย่างเชิงคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่องานราชการต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.