loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างประสบการณ์ทางทหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
วันที่ 5 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/365740324_612614574337446_6967575417979321300_n.jpg

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างประสบการณ์ทางทหาร ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมณฑลทหารบกที่ 33 และชมรม Life Skill Chiang Mai เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในสถาบันที่บรรจุแต่งตั้งในการรับราชการทหารและตำรวจ ทั้งด้านความรู้ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.