loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด การแสดงชุด “ฟ้อนทิพยบุปผา นบวันทาอวยชัย” เนื่องในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/297983960_159380143340133_8078735875426267378_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 : คณะครู และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิด การแสดงชุด “ฟ้อนทิพยบุปผา นบวันทาอวยชัย” เนื่องในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่นวัตกรรมแห่งอนาคต จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแสดงดังนี้
1. ด.ญ.นภาศิริ ช้างแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2. ด.ญ.นันทิกาญจน์ ธาระสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
3. ด.ญ.ชนกนันท์ สุรินต๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
4. น.ส.ณัฐยา บุญตั้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
5. น.ส.หวาน ลุงทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
6.น.ส.มยุรี ศรีสองเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
7. น.ส.กุลธิดา ธงดำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
8. น.ส.ศุภภรณ์ หงษ์ศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
9. น.ส.ญาณินท์ คงแถลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อำนวยการแสดงโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ฝึกซ้อมโดย
ครูศุภลักษณ์ เงาทอง
ครูวชิราภรณ์ วงศ์เนตร
ครูกานต์พิชชา โนต๊ะ
ครูกัษษากร เสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
และ ครูปรีชา หลวงเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.