loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา ในโอกาส เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2565 (สัญจร)
วันที่ 25 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/283838353_3081906368742073_6623499288570410230_n.jpg

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา ในโอกาส เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2565 (สัญจร) ตอน เปิดเรียน on-site ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้งประเภท ไป - กลับและประเภทพักนอน โครงการพาน้องกลับมาเรียนและเรื่องเล่าหลังจากเปิดเรียน on-site มาแล้ว 1 สัปดาห์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.