loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ข้อสอบวิชาสามัญ(A-leve) สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 17 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312108433_436086415323597_4858846760336905500_n.jpg

วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ข้อสอบวิชาสามัญ(A-leve) สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความตื่นตัวในการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษและนางสาวน้ำทิพย์ มีมาก หัวงานห้องเรียนพิเศษ สอวน.-กสพท. และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล อำนวยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเสริมสุข และห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.