loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม"พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสุดยอดนักออม โครงการธนาคารโรงเรียน สุดยอดนักออม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 23 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/322488989_497461535704493_5655448638635223671_n.jpg

26 ธันวาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานธนาคารโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม"พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสุดยอดนักออม โครงการธนาคารโรงเรียน สุดยอดนักออม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญของนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.