loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 3 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/375268008_627090412889862_196995073406895774_n.jpg

3 กันยายน 2566: โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานพัฒนาวินัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรเพื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแนวทางในขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.