loading

กิจกรรมของโรงเรียน

งาน “ราตรีฟ้าขาว”ประจำปี 2566 ของสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 16 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/410862452_122122429196089568_124328944316842068_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมงาน “ราตรีฟ้าขาว”ประจำปี 2566 ของสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.