loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม”
วันที่ 11 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402302796_122114469500089568_4158221157500480928_n.jpg

 11 พฤศจิกายน 2566
​นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงศ์ นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน และนางบุศรา ปาระมี นำนักเรียนชั้น ม.4/14 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม”
กิจกรรมที่ 1 “การสร้างพื้นฐานการวางแผนการวิจัย เสริมสร้างเทคนิคขั้นสูงในงานวิจัยเพื่อมุ่งหวังพัฒนานวัตกรรม : การวิเคราะห์ปริมาณสีในสารละลายที่ผ่านกระบวนการดูดซับด้วย Biochar โดยใช้ Double Beam UV-Vis Spectrophotometer ”
โดยความร่วมมือระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.