loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
วันที่ 30 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/309039214_420103183588587_6473320505569103377_n.jpg

30 กันยายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ซึ่งในปี 2565 มีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้
1. นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ
3. นายทวี พลอยแดง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางกัลยา ประทุมเกษร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
5. นางโสภา ชมชื่น ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
6. นายอุดม อินต๊ะแก้ว พนักงานบริการ ช่างปูน ระดับ 4
โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นพิธีทางศาสนา ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี นำผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 6 ท่านกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนและพิธีบายศรีเรียกขวัญ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในชื่อชุดการแสดง “ร้อยดวงใจมากราบครู” และการกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากตัวแทนนักเรียน นายกิตติภพ ไชยเมฆา ประธานสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ร่วมกิจกรรมตลอดภาคเช้า พร้อมกันนั้นมีกิจกรรมส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.