loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนภาพการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ โรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ 2565 และ โรงเรียนราชป
วันที่ 10 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/330994278_1115238005813037_7746258170139201889_n.jpg

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนภาพการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ ณ โรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ 2565 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาสาท)จังหวัดเชียงราย เพื่อนำองค์ความรู้ และการบริหารจัดการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.