loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมเครือข่ายทางการศึกษาในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแห่งเกียรติยศ “วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 31
วันที่ 10 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/328875997_1334609094045952_6789014434281485614_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมเครือข่ายทางการศึกษาในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแห่งเกียรติยศ
“วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 31/2566 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะครบ 30 ปี โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี และ 20 ปี ครูดีในดวงใจ รางวัลเพชรแท้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 ในวันนี้ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่ง เสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย และมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “เด็ก BAD – SAD บ่อย: ครูจะถอยทรงไหน?” โดยพันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) ฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อำนวยการ คณะครูสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่ง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 147 โรงเรียน
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.