loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การทำงานของสภานัก
วันที่ 4 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/297262977_3134136780185698_8600699355847786869_n.jpg

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น.
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การทำงานของสภานักเรียน พร้อมกันนั้นได้ลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสภานักเรียนระหว่างโรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (MOU) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และชมห้องศูนย์การเรียนรู้การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัย 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.