loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 39 คน
วันที่ 13 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/336286385_934054544389605_5442241966578547003_n.jpg

วันที่ 13 มีนาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 39 คน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ : งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.