loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA
วันที่ 6 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/298179813_3136286603304049_8901998950456655970_n.jpg

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล งานปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาวิชาชีพครูฯ จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการเตรียมรับการประเมิน ร่วมกับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดังนี้ 1. นายจงภพ ชูประทีป อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3. นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งกลุ่มครูผู้ช่วย ครูไม่มีวิทยฐานะ กลุ่มครูที่ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ รวมทั้งสิ้น 142 คนเข้ารับการอบรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.