loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
วันที่ 22 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/362292524_604676195131284_7925055706399698688_n.jpg

วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนั้น นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรตจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่
1. พ.ต.ท.วีระยา วงค์แก้ว
2. ร.ต.อ.กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล
3. ส.ต.อ. ธนศักดิ์ ดาวสุข
เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในสถาบันที่บรรจุแต่งตั้งในการรับราชการทหารและตำรวจ ทั้งด้านความรู้ ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย
ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ หลุ่มบริหารวิชาการ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.