loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าพัฒนาทักษะภาษาไทย"
วันที่ 21 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420749459_122129579594089568_1439543293458117303_n.jpg

21 มกราคม 2567
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าพัฒนาทักษะภาษาไทย" โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “สื่อสารอย่างมีศิลป์” และฝึกปฏิบัติการพูดในกิจกรรม “ปั้นนักพูด” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง อาจารย์ประจำสาขาและการสอน ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบเมืองเชียงใหม่ โดยรถเขียวชมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนรอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะนำมาใช้สอดแทรกแนวคิดในกิจกรรมการเขียนและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
จากนั้น ในภาคบ่าย ได้มีการฝึกปฏิบัติในกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจในงานเขียน” โดยวิทยากร ครูเฉลิมพล สุภา ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.