loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 14 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/410159527_122121837956089568_8763864762363288260_n.jpg

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนเพื่อการดำรงชีพในวัยเกษียณ โดยมีคณะวิทยากรการอบรมจาก กอช. นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการ กอช. นางสาวกันทิมา เพชรคง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางสาวสาทินี บุญส่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารและสวัสดิการสมาชิก ว่าที่ร้อยตรีสมชาย กะหลู่ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.