loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/325760090_481740837458000_2821205863670675503_n.jpg

อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเช้าเป็นการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกการประชุมออกเป็นแต่ละระดับชั้นโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้รับเกียรติจากนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ได้รับเกียรติจาก นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานการประชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับเกียรติจาก นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมดังกล่าว มีการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีการชี้แจงจากกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและกิจกรรมโรงเรียน พร้อมทั้งการพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ พลตรีมารุต อินทรโยธิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มาพบกับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี , อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย และ หอประชุม 117 วัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.