loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานครและโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326356174_712989383563191_1362587261472010865_n.jpg

วันที่ 22-24 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ทีมบริหารของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 มกราคม 2566 และโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.