loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายพักแรมยุวกาชาดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/331040353_702740121546329_1683099081434980394_n.jpg

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมค่ายพักแรมยุวกาชาดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีใจเมตตากรุณา เป็นพลเมืองดี มุ่งทำประโยชน์แก่ชนหมู่มาก บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะระเบียบวินัยรวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.