loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพิเศษ งานนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS จัดกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตและศึกษาต่อในต่างประเทศ
วันที่ 7 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-02/329737783_715215140201402_7758275722537910612_n.jpg

         นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิตและศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมดอกปีบ ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพิเศษ งานนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับฟัง ประสบการณ์การใช้ชีวิตและการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยในต่างประเทศ แนะนำข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาต่อในต่างประเทศ  รวมถึงส่งเสริมเจตคติที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

        โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาในต่างประเทศจาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้แก่ อาจารย์เอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ อาจารย์โรงเรียนหอพระ, ประเทศจีน ได้แก่  นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หัวหน้าสำนักงานสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ นางสาวธัญชนก สิมพา ศิษย์เก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 58 และประเทศอิตาลี ได้แก่ นายทัตเทพ  เจือละออก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS  รุ่นที่ 60 อีกทั้ง กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแนะนำวิธีการหาทุนการศึกษา และโควต้า  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดย คุณครู Odusami Olufemi ครูชาวต่างชาติโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    

  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 67 คน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tPzJgM1PCk8sh4Ut4CwD45KCppHujo5V5drzypgLcKcp97gsoifANngKiivPZDYXl&id=100067667258104

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.