loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/393981940_122095697780089568_7158194081666410379_n.jpg

20 ตุลาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุม และได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรและแจ้งนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพโดยเบื้องต้น จากนั้นมีการประชุมตามวาระของกลุ่มบริหารงาน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีพิธีอำลาสถาบันและอำลาคุณครู จากอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คุณครูพุทธชาติ แก่นธิยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม และคุณครู วัลยา ไชยพรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม พร้อมกันนั้นมีการขยายผล การจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จากครูแกนนำ นางจุไรทอง ชัยกันต์ และนางสาวชุติมันต์ ชัยบาล ส่วนในภาคบ่ายมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหลอดเลือดสมอง จากวิทยากร แพทย์หญิงอังคณา นัดสาสาร แพทย์เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งมีการประชุมคณะครูตามกลุ่มสาระ และกลุ่มบริหารงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยต่อไป ณ ห้องประชุมดกอปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.