loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน รายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
วันที่ 10 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/305838939_405049378427301_2370827181214280912_n.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน รายวิชาการงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจในด้านอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ การจักรสาน การแกะสลัก การทำน้ำพริก การจัดสวนถาด ณ ห้องเรียนรวมผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.