loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และแนะนำประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2568)
วันที่ 3 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-06/350963710_637443144950536_6775182034750584687_n_1.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และแนะนำประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2568) กิจกรรมประกอบด้วย
1. การประชุมชี้แจงการสมัครสอบสัมภาษณ์
2.การเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปกครองและนักเรียน
4. นิทรรศการแนะนำประเทศ
ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.