loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม MYMO go to School เพื่อให้ความรู้ด้านการออมเงินและส่งเสริมนิสัยรักการออมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5
วันที่ 15 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/331332757_521309153452673_7672804838214414127_n.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 : งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม MYMO go to School เพื่อให้ความรู้ด้านการออมเงินและส่งเสริมนิสัยรักการออมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 5 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หน่วยธุรกิจธนาคารออมสินภาค 8 และธนาคารออมสินสาขาหนองหอย ทั้งนี้นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญานิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ใต้อาคารหอประชุม 117 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.