loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม “Big Cleaning Day”
วันที่ 18 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/379982505_633911645541072_2704260757646969659_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียน Happy Classroom กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ในห้องเรียนและพื้นที่โดยรอบ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งเตรียมห้องเรียนให้พร้อมสำหรับกิจกรรม การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.