loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 4 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407373705_122119485008089568_8352110582228108179_n.jpg

4 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 -12.00 น.
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยทีมบริหาร ซึ่งประกอบด้วย นายสุพจน์ สุขแยง นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
1. นางสุญาฎา เชื่อมั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล
2. นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวเนติมา สิทธิสงคราม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ในการนี้คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมความปลอดภัยของนักเรียนในการมาโรงเรียนและการเรียนอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในช่วงการดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าเสาธง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนเสริม เพิ่มความรู้ และเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.