loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/406075184_122118345710089568_5956311673476223239_n.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสุพิชชา บุญยืด และ นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 แผนการเรียนอังกฤษ - ไทย - สังคมศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.