loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/302119240_404103048521934_8684371769147205965_n.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2565 : งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลในการศึกษาดูงาน ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.