loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมั
วันที่ 29 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/300820131_3151995635066479_2558403917937562695_n.jpg

28 สิงหาคม 2565 : นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดูแลและให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.