loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
วันที่ 13 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/305231699_408308284768077_6174184505761202942_n.jpg

13 กันยายน 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ พร้อมด้วยนางอมรา โชติชะวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ อาสนะ และ นายชัชวาลย์ วีรชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้บริหารและหัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์จาก 10 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนหอพระ
2. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
3. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
4. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
5. โรงเรียนแม่แจ่ม
6. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
7. โรงเรียนไชยปราการ
8. โรงเรียนสันกำแพง
9. โรงเรียน สารภีพิทยาคม
10. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
รวมทั้งคณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.