loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/299351439_3145521789047197_629046683580879442_n.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.