loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ด้านความปลอดภัย ด้านนโยบายสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพาย
วันที่ 18 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/360110204_603201435278760_2892967844399752967_n.jpg

อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานตามนโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้านิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ด้านความปลอดภัย ด้านนโยบายสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. พร้อมกันนั้นได้เข้านิเทศ สังเกตการสอนของคุณครู รวมทั้งเดินตรวจเยี่ยมความปลอดภัยของอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.