loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียน Junior High School 1 Kudus ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 7 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/318546456_469311028667802_9166768938921870759_n.jpg

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียน Junior High School 1 Kudus  ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมข้ามประเทศผ่านประสบการณ์ตรง เรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมพร้อมนักเรียนสู่การเป็นพลโลกที่ดี โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม conference ระหว่างประเทศ ในหัวข้อ culture in a box ของขวัญทางวัฒนธรรม พร้อมส่งมอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคู่สัญญา ไปยังประเทศอินโดนีเซียผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 


22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.