loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 19 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/411039402_122122942346089568_6787247979081424604_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร จากหน่วยงาน ดังนี้
วิทยากรด้านเศรษฐศาสตร์
1. คุณศรัณยา อิรนพไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนเศรษฐกิจการเงิน
2. คุณไพโรจน์ เงาวิจิตร
ตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนเศรษฐกิจการเงิน
จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายในหัวข้อ How to ฟุ่มเฟือยอย่างมี style (ออมเพื่อซื้อของที่อยากได้) และกิจกรรม MONEY BINGO (สำหรับนักเรียน) วางแผนการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
วิทยากรด้านประวัติศาสตร์
1. นางสาวเมธาวี เจริญวราวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมพื้นบ้าน
2. นายธนกร สาระจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดตุง
3. นายนภดล คำมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตอกลาย
วิทยากรด้านภูมิศาสตร์
1. อาจารย์ใบชา วงศ์ตุ้ย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บรรยายในหัวข้อ หลักการของการรับรู้จากระยะไกล และการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.