loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สหวิทยาเขตดอยสุเทพ จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม 1)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/318006101_469936975271874_7711385144221268449_n.jpg

วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 : สหวิทยาเขตดอยสุเทพ จัดกิจกรรมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม 1) ได้รับเกียรติจาก นายสุชน วิเชียรสรรค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสหวิทยาเขตดอยสุเทพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสหวิทยเขตดอยสุเทพทั้ง 7 โรงเรียน ได้แก่

     - นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง   ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

     - นางสาวสุปราณี  ปัญญานะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

     - นายสุรชัย  คูนแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ

     - นายมงคล  กาเหว่า   ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

     - นายมนัส  ธำรงวจะนเมธาวี   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

     - นางสาวปุญญิศา  สมมิตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสหวิทยเขตดอยสุเทพร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดง“กลองสะบัดชัย”ของนักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย “การฟ้อนนพบุรีย์ศรีนครพิงค์ราชธานีล้านนา” โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี เสร็จสิ้นพิธีเปิดประธานในพิธีและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตดอยสุเทพ เยี่ยมชนการแข่งขันของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 และ 2 รวมทั้งการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ สนามการแข่งขันศิลปหัตกรรมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการแข่งขันของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/photo/?fbid=469944305271141&set=pcb.469936768605228

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.